top of page
11.png
USA Flag
แบรนด์อุปกรณ์ขี่ม้าจากประเทศอิตาลี ก่อตั้งในปี 2004
จุดเด่นของแบรนด์
JS Italia ริเริ่มกิจการจากการผลิตโกลน ที่พัฒนาขึ้นให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์ ภายในเวลาเพียง 2 ปี โกลนของ Jin Stirrups ก็สามารถครองใจนักกีฬาขี่ม้าแถวหน้าได้อย่างสมศักดิ์ศรี หลังจากนั้นแบรนด์จึงได้เพิ่มการผลิตสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติม เช่น หมวกขี่ม้า สเปอร์ และอุปกรณ์ขี่ม้าอื่นๆ
Product Line
โกลน, อุปกรณ์ขี่ม้า, หมวกขี่ม้า
bottom of page