top of page
11.png
USA Flag
แบรนด์แส้ม้าเก่าแก่จากเมือง Schwarzach ประเทศเยอรมันนี ก่อตั้งมายาวนานกว่า 140 ปี
จุดเด่นของแบรนด์
ก่อตั้งกิจการจากการทำแส้ม้าเพื่อรถลาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง Fleck ได้เบนเข็มการพัฒนาแส้มาเพื่อใช้สำหรับกีฬาขี่ม้าทุกประเภท รวมถึงเลือกใช้วัสดุและเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการผลิต
Product Line
แส้ม้า
bottom of page