top of page

Fancy Class

at Trot Around Horse Show 2019

คลาสแฟนซีแห่งเดียวของประเทศไทย

และเป็นไฮไลท์ประจำรายการแข่งขันขี่ม้า Trot Around Horse Show

ที่จัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น

ชม ภาพ และ วีดีโอ การแข่งขัน

bottom of page